Một bộ máy tính không thể thiếu chip CPU.Cpu là vi xử lí chuyên dùng cho não bộ là trung tâm đầu não để xử lí.

Một bộ máy tính không thể thiếu chip CPU.Cpu là vi xử lí chuyên dùng cho não bộ là trung tâm đầu não để xử lí.

Một bộ máy tính không thể thiếu chip CPU.Cpu là vi xử lí chuyên dùng cho não bộ là trung tâm đầu não để xử lí.

08345.91448 (Nam)